مرگ بر داعش

غیرت شیعه اگر جنبد و بیدار شود
سر هر داعشی رذل سرِ دار شود
دشمن پست اگر قصد حرم را بکند
راهیِ علقمه عباسِ علمدار شود
نسل هر داعشیِ سگ صفت از بیخ زند
ارتش شیعه اگر راهی پیکار شود
بخدا سینه زنِ مست حسین بن علی
نهراسد ز کسی میثم تمّار شود

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهتاب

آفرین خیلی خوب بود.

سی سیب

خیلی عالی بود. البته داعشی ها همان نسل ابو سفیان .معاویه ویزید لعنت الله اجمعین هستند که امروزه سربرآوردند .که درمقابل سربازان امام خمینی وامام خامنه ای عددی نیستند. فقط ما منتظر یک فرمان رهبری هستیم .وآماده به نمایش گذاشتن عاشورایی دیگریم.