تهنیت

فرشته نغمه اللَّه و اکبر مى زند امشب
ز نام پنج تن بر عرش زیور مى زند امشب
مگر بار دگر معراج خواهد رفت پیغمبر
که رضوان گل به سر زیور به پیکر مى زند امشب
پى امیرى مهم جبریل در آفاق مى گردد
بعرش و فرش و فردوس برین سر مى زند امشب
چه رخ داده است اندر خانه احمد که مى بینم
امین وحى آنجا حلقه بر در مى زند امشب
عروس آسمان بااختران آهسته مى گوید
که خورشید ولایت از افق سر مى زند امشب
جهان مى گرید از شوق و زمان مى خندد از شادى
که طفلى خنده بر رخسار مادر مى زند امشب
حسن را خاطرى شادان ز میلاد حسین است
برادر بوسه بر روى برادر مى زند امشب

/ 1 نظر / 32 بازدید
الیاس

دستتون درد نکنه