به نقل ابن ابى الحدید: آن حضرت(علی علیه سلام) صداى کسى را شنید که ناله می کرد و می گفت من مظلوم شدهام فرمود: هلم فلنصرخ معا فانى ما زلت مظلوما، یعنى بیا با هم ناله کنیم که من همیشه مظلوم بودهام!
می گویند وقتى حضرت امیر علیه السلام را کشان کشان براى بیعت با ابوبکر به مسجد مىبردند یک مرد یهودى که آن وضع و حال را دید بى اختیار لب به تهلیل و شهادت گشوده و مسلمان شد و وقتی علت آنرا پرسیدند گفت من این شخص را می شناسم و این همان کسى است که وقتى در میدان هاى جنگ ظاهر می شد دل رزمجویان را ذوب کرده و لرزه بر اندامشان می افکند و همان کسى است که قلعه هاى مستحکم خیبر را گشود و در آهنین آنرا که بوسیله چندین نفر باز و بسته می شد با یک تکان از جایگاهش کند و به زمین انداخت اما حالا که در برابر جنجال یک مشت آشوبگر سکوت کرده است بى حکمت نیست و سکوت او براى حفظ دین اوست و اگر این دین حقیقت نداشت او در برابر این اهانتها صبر و تحمل نمی کرد اینست که حق بودن اسلام بر من ثابت شد و مسلمان شدم.
علی علیه السلام کیست؟، فضل الله کمپانی.
سیره عملی اهل بیت علیهم السلام، سید کاظم ارفع .
علی علیه السلام